bananer.jpg, 22kB
Pravoúhlé promítání

     Pravoúhlé promítání je rovnoběžné promítání, jehož směr svírá s průmětnou pravý úhel 90 °(Obrázek 2). Obrazy získané pravoúhlím promítáním jsou dvourozměrné. V praxi se užívá promítání na několik navzájem kolmých průměten (obvykle na tři) popř. je možné použít i další pomocné průmětny .

     Objekt se může zobrazit až v šesti hlavních směrech uvedených v pořadí priority (obrázek 3). Za hlavní pohled tzv.“pohled zepředu“ zvolíme takový obraz, který obsahuje o daném objektu nejvíce informací.

           
Obrázek 2 Pravoúhlé promítání                  Obrázek 3 Zobrazení objektu

     Pravoúhlé promítání můžeme rozdělit podle mezinárodních norem ISO na metody, které se liší umístěním objektu vůči pozorovateli. Soustavu rovin rozdělíme na 4 kvadranty. Viz obrázek 4.


Obrázek 4 Rozdělení prostoru na kvadranty

     V každém kvadrantu můžeme promítat na šest rovin. Promítání ve 3. kvadrantu se používá ve Spojených státech odtud název americké . Promítání v prvním kvadrantu se používá v evropských zemích a odtud má název evropské .

     Směr promítání je kolmý k průmětně. Tvar reálného objektu je udáván pomocí obrazů, které vzniknou pravoúhlým promítáním objektu svazkem paprsků na několik navzájem kolmých rovin. Objekt je umístěn mezi pozorovatelem a průmětnami.